CV (CZ)

Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.

Místo působení: Praha, Česká republika
Kontakt: petr.wohlmuth@gmail.com
ORCID: orcid.org/0000-0002-5322-3262

AFILIACE

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pracoviště oboru orální historie – soudobé dějiny – vědecko-pedagogický pracovník

Akademie věd České republiky, Ústav pro soudobé dějiny – výzkumník

AKADEMICKÉ A ODBORNÉ AKTIVITY

Od ledna 2020 působím jako předseda Společnosti pro výzkum dějin vojenství, z.s.

Od února 2019 do března 2021 jsem působil jako předseda Disciplinární komise FHS UK.

Od prosince 2013 působím jako člen Disciplinární komise FHS UK.

Ve volebním období 2012-2013 jsem byl Akademickým senátorem FHS UK ve studentské komoře.

ČLENSTVÍ

(CZ) Společnost pro výzkum dějin vojenství (Czech society for military historical research) – zakládající člen a první zvolený předseda.

(CZ) Česká asociace orální historie (COHA) – člen

(UK) Society for Army Historical Research – člen

VZDĚLÁNÍ

Ph.D. 2015-2020, Historická antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
Disertace: Východ proti Západu? Reprezentace války v egodokumentech britských a ruských účastníků Krymské války 1853–1856. Vedoucí: PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
Oponentka: prof. Markéta Křížová, Ph.D. Oponent: doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Obhájeno 6. 2. 2020. Disertační práce ke stažení zde.
Děkankou fakulty nominována na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty absolventy studia ve studijním programu 2020. Ministr následně pro rok 2020 zrušil udílení cen za vědeckou činnost s ohledem na probíhající pandemii.
Promoční projev zde.
V listopadu 2020 publikována v rozšířené verzi jako odborná monografie.

Mgr. 2012-2015, summa cum laude. Obecná antropologie se zaměřením na historickou antropologii. Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova.
Diplomová práce: Krev, čest a hrůza. Reprezentace pevnostní války v obléhacích denících britských obránců Bergen-op-zoom z roku 1747. Vedoucí: PhDr. Lucie Storchova, Ph.D. Oponent: Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Obhájeno s hodnocením výborně. Diplomová práce ke stažení zde.
Děkankou fakulty nominována na Cenu rektora UK za rok 2015.
Promoční projev zde.
V roce 2017 publikována v rozšířené verzi jako odborná monografie.
V roce 2019 oceněno v rámci Soutěže vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově (Monografie 2019 – 22.-25. místo z celkem 77).

Mgr. 2011-2013, summa cum laude. Historická sociologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova.
Diplomová práce: Význam bastionových fortifikací ve vývojovém procesu vojenské revoluce. Vedoucí: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. Oponent: PhDr. Pavel Matlas, Ph.D.
Obhájena s hodnocením výborně.
Děkanem fakulty nominována na Bolzanovu cenu (UK) za rok 2013.
Promoční projev zde.
Diplomová práce ke stažení zde.
V roce 2015 publikována jako odborná monografie.

Bc. 2008-2011, summa cum laude, Studium humanitní vzdělanosti, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova.
Bakalářská práce: Pevnost Josefov a soudobé snahy o její záchranu a rekonstrukci. Vedoucí: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. Oponentka: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Obhájeno s hodnocením výborně.
Ke stažení zde.

VÝZKUMNÝ ZÁJEM

Mým výzkumným zájmem je interdisciplinární historie vojenství, slučující koncepty symbolické historické antropologie (Geertz, Darnton, Obeyesekere), orální historie po kulturním obratu (Passerini, Portelli, Hamilton) a teorie militární mechaniky Johna Keegana. Soustřeďuji se také na teoretické aspekty historického sociálního vývojového procesu vojenské revoluce. Zkoumám však primárně aktérskou perspektivu v souvislosti s válkami, ozbrojenými konflikty a vojenskou službou. Postupně také odhaluji prameny pro mikrohistorickou biografii poručíka Charlese Bisseta, M.D. (42. pěší pluk Black Watch), aktéra celoevropsky významného boje o nizozemskou pevnost Bergen op Zoom z roku 1747 a předního kritického inovátora v oblasti vojenského inženýrství.

ŘEŠENÉ GRANTY

GAČR 2019-2021, 19-19311S, Armáda jako nástroj socializace: reflexe fenoménu základní vojenské služby, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, spoluřešitel.

PEDAGOGICKÁ ZKUŠENOST

Samostatná výuka od ZS 2013 na několika katedrách a pracovištích FHS UK.

9/2013 – 6/2014: – externí vyučující na Pracovišti historické sociologie FHS UK.
9/2014 – dosud: vyučující na bakalářském stupni FHS UK (české i anglickojazyčné kurzy)
9/2015 – dosud: vyučující na magisterském Pracovišti orální historie – soudobé dějiny, FHS UK.

Aktuální přehled zde.

VEDENÍ  A OPONENTURA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

Úplný seznam k dispozici zde.

KVALIFIKACE
Angličtina, ruština, němčina (středně pokročilý), skotská gaelština (začátečník).
Zbrojní průkaz (1999-, skupiny B/E)

ODBORNÉ PUBLIKACE

Monografie

Wohlmuth, Petr. Východ proti Západu? Krymská válka (1853-1856) pohledem historické antropologie. Praha: Karolinum, 2020. (464 str.)

Wohlmuth, Petr. Krev, čest a hrůza. Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747. Praha: Scriptorium, 2017. (480 str.)
Vybraný výsledek RIV, H18, Modul 1.

Wohlmuth, Petr. Bastionové pevnosti a vojenská revoluce. Praha: FHS UK a Ravelin XIV, 2015. (283 str.)
Vybraný výsledek RIV, H20, Modul 1.

Kapitoly v kolektivní monografii

Wohlmuth, Petr. „‚Prostě se na chvíli odložila lidská důstojnost…‘ Armádní disciplinační řád v historické subjektivitě bývalých vojáků základní služby.“ In Hlaváček, Jiří, ed. Mezi pakárnou a službou vlasti, XX–XX. Praha: Academia, 2022. – přijato k publikování.

Wohlmuth, Petr. „Dvě stě let ve flanderském podzemí. Teoretické úvahy o historické zkušenosti podzemní války.“ In Hofman, Jiří, ed. Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život, 75-99. České Budějovice: Veduta, 2020.

Odborné studie

Wohlmuth, Petr. „Zoufalství, jaderné rakety a magické hory. Uchronický příběh bývalého vojáka základní služby,“ Český lid / Czech Ethnological Journal 2/2021 (108): 131–150.

Wohlmuth, Petr. „Konflikt dvojí vojenské loajality ve zkušenosti základní vojenské služby a pozdějších militárních aktivit.“ Národopisný věstník / Bulletin d`ethnologie XXXVII (79) – 2/2020: 27–43.

Wohlmuth, Petr. „Poručík proti maršálovi. Dvojí výzva post-vaubanovské tradici v textech skotského vojenského inženýra Charlese Bisseta z let 1751-17787“. Theatrum historiae 24/2019: 137–171.

Wohlmuth, Petr. „Heterotopická mimočasovost pevnostního města Josefov. Teoretické a výzkumné podněty“. In Historická sociologie 2/2014: 43–62.

Wohlmuth, Petr. „Pořadový krok jako disciplinační technika těla“. In Historická sociologie 2/2013: 125–136.

Wohlmuth, Petr. „Konstrukce nesubstančního modelu pro raně novověký vývojový proces vojenské revoluce v Evropě“. In Dějiny – Teorie – Kritika 1/2013: 91–118.

Jiné a popularizační publikace (nevykázané v RIV)

Wohlmuth, Petr. „Dvě tváře otce Arsenije. Příběh z krymské války a obléhání Sevastopolu.“ Dějiny a současnost 6/2021: 20–23.

Wohlmuth, Petr. „Terezín a Josefov pohledem historické sociologie“. In Bastionové pevnosti – průzkumy a opravy, editoři a autoři Jiří Slavík, Jiří Smutný, Jolana Tothová, Jana Horváthová, Jan Konůpek, Petr Albrecht, Lukáš Hudák, Miroslav Papoušek, Karel Kibic, Miroslav Vašata, Josef Řehák, Ivan Fuksa, Petr Wohlmuth. Ústí nad Labem: Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem a Klub vojenské historie – Pevnost Terezín, 2014.

Wohlmuth, Petr. „Dlouhý čas pevnostního města Josefov.“ In HISTORIE 2011. Sborník ze 17. celostátní studentské vědecké konference konané 29.-30. března 2012 v Opavě, ed. Jiří Knapík, Martin Pelc, 89-106. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. Příspěvek zařazen mezi vítězné práce této soutěže, umístil se na druhé příčce z celkem 28 přihlášených.

Recenze:

Petr Wohlmuth, „Václav Matoušek a Milan Sýkora, eds.: Válečné události 17. – 19. století z interdisciplinární perspektivy,“ Dějiny a současnost 42/5 (2020): 48.

Petr Wohlmuth, „Vítězslav Prchal: Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie, 1550-1750“, Dějiny – teorie – kritika 2/2016: 303.

Petr Wohlmuth, „Horst De La Croix: Military Considerations in City Planning: Fortifications“, Historická sociologie – časopis pro historické sociální vědy 1/2013: 112-113.

Petr Wohlmuth, „Martha Pollak: Cities at War in Early Modern Europe“, Historická sociologie – časopis pro historické sociální vědy 2/2011 (2012): 132-134.

KONFERENCE

Wohlmuth, Petr. „Problémy konceptu sdílené autority v případě narátorů z militárního prostředí ve vztahu k Harariho teorii ´prozření na bojišti´“. XVII. mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie, Sovinec, Jiříkov, 7. 6. 2018.

Wohlmuth, Petr. „Možnosti použití symbolické historické antropologie pro dějiny vojenství na příkladu obléhání Bergen op Zoom v roce 1747. 11. sjezd českých historiků, Olomouc, 14. 9. 2017.

Wohlmuth, Petr. „Historicko sociální kontext hydrotechniky v bastionových pevnostech“. Příspěvek na semináři Vodotechnický systém města Terezín, uspořádaném Centrem pevnostního stavitelství Terezín, Městem Terezín, Památníkem Terezín a Vojenským ústředním archivem, Terezín, 30. 10. 2014.

Wohlmuth, Petr. „Analýza Querlondova projektu jako nejpokročilejšího systému pozdně barokního opevnění“. Příspěvek přednesený na I. ročníku přednáškového cyklu Co se děje kolem josefovské pevnosti – zprávy o činnosti a nové poznatky, uspořádaném Městským muzeem v Jaroměři, Národním památkovým ústavem – územním odborným pracovištěm v Josefově a sdružením Ravelin XIV, Josefov, 20. 6. 2014.

Wohlmuth, Petr. „Bastionové pevnosti jako historické sociálně-disciplinační struktury.“ Příspěvek přednesený na I. pracovním semináři Bastionová opevnění – zdivo, uspořádaný Národním památkovým ústavem – Ústí nad Labem, Klubem vojenské historie Terezín a Památníkem Terezín, Terezín, 6.-7. září, 2012.

Další publikace

Wohlmuth, Petr. „Historie obranných vodních prvků v bastionových pevnostech.“ In Pevnostní město Terezín – obrana vodou, eds. Lukáš Hudák, Jiří Slavík, Jiří Smutný, Vlastimil Šafránek, Jolana Tothová, Michael Viktořík a Petr Wohlmuth. Terezín: Centrum pevnostního stavitelství Terezín, 2015.

Veřejné přednášky

„Velký kočičí masakr a hra na válku: O antropologii kolektivního násilí“, přednáška a diskusní večer, pořádaná PAKET – Pro aktivní etnologii, studentským spolkem FFUK, Praha, 30. 11. 2015.

Wohlmuth, Petr. „Z Josefova do Bergenu aneb úskalí pravidelného útoku na pevnost Josefov“. Mezinárodní vojensko-historické setkání EXPO MILITARIA 2015, Josefov u Jaroměře, 27. 9. 2015.

Wohlmuth, Petr. „Poslušná těla, šavle proti kanónům a záhady evropského vojenství raného novověku“. Letní škola v přírodě, Studenti FHS UK, o.s., Líchovy, 26. 9. 2015.

Wohlmuth, Petr. „Bastionové opevnění v kontextu.“ Přednáška v cyklu Jak to bylo s Josefovem I., pořádaná sdružením Ochránci památek pevnosti Josefov Ravelin XIV, Městem Jaroměř a Gymnáziem a SOŠ v Jaroměři, Jaroměř, 13. 6. 2012.