Curriculum vitae (EN)

Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.

Based in Prague, Czech Republic.
Contact: petr.wohlmuth@gmail.com
ORCID: orcid.org/0000-0002-5322-3262

AFFILIATION

Charles University, Faculty of Humanities, Department of Oral History – Contemporary History – researcher and lecturer.

Czech Academy of Sciences, Institute for Contemporary history – doctoral researcher

ACADEMIC ACTIVITIES

January 2020 – I started to serve as chairman of Czech society for military historical research (Společnost pro výzkum dějin vojenství, z.s.).

February 2019 – I started to serve as chairman of the FHS UK Disciplinary Commission.

2013-2019 – I was serving as FHS UK Disciplinary Commission member.

2012-2013 – I was serving as elected member of faculty senate.

MEMBERSHIP

(CZ) Společnost pro výzkum dějin vojenství (Czech society for military historical research) – member and current chairman.

(UK) Society for Army Historical Research – member

EDUCATION

Ph.D. 2015-2020, Historical anthropology, Faculty of Humanities, Charles University.
Thesis: Východ proti Západu? Reprezentace války v egodokumentech britských a ruských účastníků Krymské války 1853–1856 (East against West? Representations of warfare in ego-documents of Russian and British participants of Crimean War 1853-1856). Thesis supervisor: PhDr. Lucie Storchova, Ph.D.
Opponent reader: prof. Markéta Křížová, Ph.D.
Opponent reader: doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Thesis successfully defended on February 6th 2020.
Nominated by faculty Dean for 2020 Minister of Education Prize.

Mgr. (Master’s degree) 2012-2015, summa cum laude. General anthropology with a focus in Historical anthropology, Faculty of Humanities, Charles University.
Thesis: Krev, čest a hrůza. Reprezentace pevnostní války v obléhacích denících britských obránců Bergen-op-zoom z roku 1747 (Blood, honour and horror. Representations of siege warfare in siege journals of British defenders of Bergen op Zoom in 1747). Thesis supervisor: PhDr. Lucie Storchova, PhD. Opponent reader: Mgr. Jiří Hutečka, PhD.
Defended and rated as excellent.
Nominated by faculty Dean for 2015 Charles University Chancellor Prize.
Published in 2017 as a monograph.
Included in the 2019 Charles University High-Quality Monograph list (ranking 22-25th of 77).

Mgr. (Master’s degree) 2011-2013, summa cum laude, Historical sociology, Faculty of Humanities, Charles University.
Thesis: Význam bastionových fortifikací ve vývojovém procesu vojenské revoluce (Importance of bastioned fortifications to developmental process of military revolution). Thesis supervisor: doc. PhDr. Jan Horský, PhD. Opponent reader: PhDr. Pavel Matlas, PhD.
Defended and rated as excellent.
Nominated by faculty Dean for 2013 Charles University Bolzano Prize.
Published in 2015 as a monograph.

Bc. (Bachelor’s degree) 2008-2011, summa cum laude, Liberal Arts and Humanities, Faculty of Humanities, Charles University.
Thesis: Pevnost Josefov a soudobé snahy o její záchranu a rekonstrukci (Contemporary efforts to revive and reconstruct the Josefstadt bastioned fortress). Thesis supervisor: doc. PhDr. Jan Horský, PhD. Opponent reader: PhDr. Martina Ondo Grečenková, PhD.
Defended and rated as excellent.

RESEARCH INTEREST

My research passion is interdisciplinary military history, a combination of historical anthropology, oral history and theory of military mechanics by John Keegan. I focus also on theoretical aspects of developmental process of military revolution and anthropologic theory of culture according to Geertz and Darnton. I am especially interested in the way how bastioned fortifications affected the dynamics of military revolution in Europe during Early modern period, and also in ego-documents, created during major sieges. I am also researching sources for writing a historical biography of Lieut. Charles Bisset, M.D. (42nd Black Watch Reg.), eminent actor of 1747 siege of Bergen op Zoom and innovator in the field of military engineering.

GRANTS AWARDED

GAČR 2019-2021, 19-19311S, Armáda jako nástroj socializace: reflexe fenoménu základní vojenské služby, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, co-researcher.

TEACHING EXPERIENCE

Independent teaching from winter semester 2013 on at several departments at Charles University, Faculty of Humanities. Currently (academic year 2016/17) teaching:

Summer semester 2017:
– FHS UK – Liberal Arts and Humanities B.A. Department of History – Úvod do evropských militárních dějin II. – YBH161 (Introduction to European military history II. – Czech version)
– FHS UK – Liberal Arts and Humanities B.A. Department of History – Introduction to European military history II. – YBH162 (English version)
– FHS UK – Department of Oral History – Contemporary History – Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 – 1989) – Interdisciplinary study of contemporary history (Czech and world history 1968-1989) YMO014 (Czech version)
– FHS UK – Department of Oral History – Contemporary History – An Interdisciplinary Perspective II. (Czech and World History, 1968 – 1989) – YMO114 (English version).

Winter semester 2016-2017:
– FHS UK – Liberal Arts and Humanities B.A. Department of History – Úvod do evropských militárních dějin II. – YBH149 (Introduction to European military history I. – Czech version)
– FHS UK – Liberal Arts and Humanities B.A. Department of History – Introduction to European military history I. – YBH143 (English version)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

September 2013 -June 2014 – lecturer at FHS UK Department of Historical Sociology.
September 2014 – lecturer at FHS UK Department of History, Liberal Arts and Humanities.
September 2015- lecturer at FHS UK Department of Oral and Contemporary History.

THESIS SUPERVISION AND OPPONENT READING (selection)

Full list available here

Supervision

The Complexities of Hybrid Warfare: A study in Contemporary Military History, B.A. thesis, FHS UK, Liberal Arts and Humanities (English study programme). Written by Bc. Joosep Grents. Defended and rated as excellent in February 2016.
Awarded by Charles University Chancellor Prize for 2016.
Forthcoming as a monograph in 2017/18.

Reprezentace vojenské cti v deníku generála Roberta Monroa z let 1626-1634 (Representations of military honour in war journal of general Robert Monroe 1626-1634), B.A. thesis, FHS UK, Liberal Arts and Humanities. Written by Bc. Ondřej Vodička. Defended and rated excellent in September 2016.
Enlarged, corrected and published as a monograph, see Ondřej Vodička, Oděni ve cti a železe (FHS UK: Praha, 2018).

Opponent readings

Čeští novodobí váleční veteráni a jejich reflexe mise v Afghánistánu (Contemporary Czech army Afghanistan veterans and reflexions of their mission). M.A. thesis, FHS UK Department of Oral and Contemporary History (OHSD). Author: Mgr. Cpt. Pavel Stehlík.

QUALIFICATION

English, Russian, German (intermediate), Scottish Gaelic (beginner).

Firearms Licence of Czech Republic (1999-, Levels B/E)

PUBLICATIONS

Monographs:

Wohlmuth, Petr. Východ proti Západu? Krymská válka (1853-1856) pohledem historické antropologie. Praha: Karolinum, 2020.
– v přípravě, vyjde na podzim 2020
(East against West? Crimean War (1853-1856) through the lens of historical anthropology). Will be released later in 2020.

Wohlmuth, Petr. Krev, čest a hrůza. Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747. Prague: Scriptorium, 2017. (480 str.)
(Blood, honour and horror. Historical anthropology of siege warfare as evidenced by siege journal of British defenders of Bergen op Zoom in 1747), 480 p.

Wohlmuth, Petr. Bastionové pevnosti a vojenská revoluce. Prague: Charles University, Faculty of Humanities in partnership with Ravelin XIV association, 2015.
(Bastioned fortresses and the military revolution), 283 p.

Research peer reviewed articles:

Wohlmuth, Petr. „Poručík proti maršálovi. Dvojí výzva post-vaubanovské tradici v textech skotského vojenského inženýra Charlese Bisseta z let 1751-17787“. In Theatrum historiae 24/2019, 137-171. Pardubice: Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice, 2019.
(Lieutenant versus Marshal. Double Challenge to Post-Vaubanian Tradition in the Texts of Scottish Military Engineer Charles Bisset, 1751-1778)

Wohlmuth, Petr. „Heterotopická mimočasovost pevnostního města Josefov. Teoretické a výzkumné podněty“. In Historická sociologie 2/2014. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2014.
(Heterotopic time of Josefstadt fortress city)

Wohlmuth, Petr. „Pořadový krok jako disciplinační technika těla“. In Historická sociologie 2/2013, 125-136. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2014.
(Cadenced step as a disciplinary body technique)

Wohlmuth, Petr. „Konstrukce nesubstančního modelu pro raně novověký vývojový proces vojenské revoluce v Evropě“. In Dějiny – Teorie – Kritika 1-2013, 91-118. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2013.
(Construction of non-substantial model for early modern developmental process of military revolution in Europe)

Published conference papers

Wohlmuth, Petr. „Terezín a Josefov pohledem historické sociologie“. In Bastionové pevnosti – průzkumy a opravy, editoři a autoři Jiří Slavík, Jiří Smutný, Jolana Tothová, Jana Horváthová, Jan Konůpek, Petr Albrecht, Lukáš Hudák, Miroslav Papoušek, Karel Kibic, Miroslav Vašata, Josef Řehák, Ivan Fuksa, Petr Wohlmuth. Ústí nad Labem: Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem a Klub vojenské historie – Pevnost Terezín, 2014.
(Fortresses Theresienstadt and Josefstadt through lens of historical sociology)

Wohlmuth, Petr. „Dlouhý čas pevnostního města Josefov.“ In HISTORIE 2011. Sborník ze 17. celostátní studentské vědecké konference konané 29.-30. března 2012 v Opavě, ed. Jiří Knapík, Martin Pelc, 89-106. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. Příspěvek zařazen mezi vítězné práce této soutěže, umístil se na druhé příčce z celkem 28 přihlášených.
(Long historical time of Josefstadt fortress city)

Book reviews:

Petr Wohlmuth, „Vítězslav Prchal: Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie, 1550-1750“, Dějiny – teorie – kritika 2/2016: 303.

Petr Wohlmuth, „Horst De La Croix: Military Considerations in City Planning: Fortifications“, Historická sociologie – časopis pro historické sociální vědy 1/2013: 112-113.

Petr Wohlmuth, „Martha Pollak: Cities at War in Early Modern Europe“, Historická sociologie – časopis pro historické sociální vědy 2/2011 (2012): 132-134.

CONFERENCES

Wohlmuth, Petr. „Problémy konceptu sdílené autority v případě narátorů z militárního prostředí ve vztahu k Harariho teorii ´prozření na bojišti´“. XVII. mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie, Sovinec, Jiříkov, 7. 6. 2018.

Wohlmuth, Petr. „Možnosti použití symbolické historické antropologie pro dějiny vojenství na příkladu obléhání Bergen op Zoom v roce 1747. 11. sjezd českých historiků, Olomouc, 14. 9. 2017.

Wohlmuth, Petr. „Historicko sociální kontext hydrotechniky v bastionových pevnostech“. Příspěvek na semináři Vodotechnický systém města Terezín, uspořádaném Centrem pevnostního stavitelství Terezín, Městem Terezín, Památníkem Terezín a Vojenským ústředním archivem, Terezín, 30. 10. 2014.(Historical social context of hydrotechnical defensive measurers of bastioned fortresses)

Wohlmuth, Petr. „Analýza Querlondova projektu jako nejpokročilejšího systému pozdně barokního opevnění“. Příspěvek přednesený na I. ročníku přednáškového cyklu Co se děje kolem josefovské pevnosti – zprávy o činnosti a nové poznatky, uspořádaném Městským muzeem v Jaroměři, Národním památkovým ústavem – územním odborným pracovištěm v Josefově a sdružením Ravelin XIV, Josefov, 20. 6. 2014.
(Analysis of Querlonde project as the most advanced systém of late baroque fortification)

Wohlmuth, Petr. „Bastionové pevnosti jako historické sociálně-disciplinační struktury.“ Příspěvek přednesený na I. pracovním semináři Bastionová opevnění – zdivo, uspořádaný Národním památkovým ústavem – Ústí nad Labem, Klubem vojenské historie Terezín a Památníkem Terezín, Terezín, 6.-7. září, 2012.
(Bastioned fortresses and historical structures of social disciplination).