Nové číslo Dějiny – Teorie – Kritika 1/2013

Vyšlo nové číslo odborného časopisu Dějiny – Teorie – Kritika (1/2013), vydávaného Fakultou humanitních studií UK, které obsahuje celou řadu zajímavých materiálů, například blok o narativismu v dějepisectví. Číslo také obsahuje můj článek „Konstrukce nesubstančního modelu pro raně novověký vývojový proces vojenské revoluce v Evropě“, zachycující teoretickou rovinu mé diplomové práce. Časopis se dá sehnat u dobrých knihkupců, brzy bude tuším přístupný i na http://www.kosmas.cz, nebo je možné se obrátit přímo na kontakt redakce na email marie.kratochvilova@fhs.cuni.cz.

Státnice na FHS UK a diplomová práce

Dnes jsem úspěšně završil magisterské studium na Pracovišti Historické sociologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy obhajobou diplomové práce „Význam bastionových fortifikací ve vývojovém procesu vojenské revoluce“. Jen v rychlosti jsem ji jak jsem přislíbil, v PDF verzi zpřístupnil v sekci Kdo jsem. Všem kolegům, přátelům a členům vojensko-historických sdružení, kteří mě podporovali a povzbuzovali v mé práci, tímto srdečně děkuji a těším se na další spolupráci.

Diplomová práce

diplomkaMoje tříměsíční nepřítomnost budiž omluvena skutečností, že jsem dokončoval svoji diplomovou práci, kterou budu v září t.r. obhajovat v rámci státních závěrečných zkoušek na magisterském oboru Historická sociologie na Fakultě humanitních studií UK. Mým tématem byl Význam bastionových fortifikací pro vývojový proces vojenské revoluce, vedoucím práce je doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. a hlavním konzultantem byl dr hab. Jaroslaw Kilias, prof. UW z Varšavské univerzity. Práci jsem již odevzdal a po doufejme že úspěšné obhajobě ji zde zpřístupním.

Terezínský seminář Bastionová opevnění

Ve čtvrtek 6. a v pátek 7. září se v Terezíně konal I. pracovní seminář Bastionová opevnění – zdivo, uspořádaný Národním památkovým ústavem – Ústí nad Labem, Klubem vojenské historie Terezín a Památníkem Terezín, zabývající se problematikou rekonstrukce a péče o zachovalé bastionové fortifikace v ČR. Semináře se zúčastnilo více než 30 odborníků různých oborů, od památkářů až po praktické realizátory oprav nebo dodavatele speciálního materiálu, zaznělo na něm celkem 14 příspěvků a byly provedeny dvě dlouhé exkurze na „Velkou“ i Malou pevnost. V rámci úvodního bloku, nazvaného „Jedinečnost bastionových pevností – specifika pevnosti a důvod jejich ochrany jako významného segmentu kulturního dědictví“, jsem přednesl svůj příspěvek „Bastionové pevnosti jako historické sociálně-disciplinační struktury“, který se zabýval rolí raně novověkých fortifikací v procesech vojenské revoluce a disciplinace v Evropě v 16.-18- století. Celý příspěvek

Exkurze a prohlídka pevnosti Terezín

Ve středu 4. dubna jsme do Terezína zavítali ve skupině – v rámci předmětu Sociologie konfliktu, války a terorismu, vyučovaného Mgr. Karlem Černým, Ph.D. na naší domovské Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, jsme se setkali s Jiřím Smutným a Mgr. Jolanou Tóthovou z KVH-Pevnost Terezín a prohlédli si na povrchu i v podzemí nejlépe zachované pasáže u Bastionu V, Ravelinu XVIII a Shromaždiště XXX. Celý příspěvek

Úspěch na CSVK Historie 2011

Z Opavy vede dlouhá cesta do Středních Čech, ale dnes byla příjemná, i když únavná. Příspěvek „Dlouhý čas pevnostního města Josefov“, představující teoreticko-metodologickou rovinu mé bakalářské práce, byl porotou z celkového počtu 28 přihlášených historických prací vybrán do skupiny 11 prací, které byly oceněny a budou publikovány v soutěžním sborníku – a navíc se v celkovém pořadí umístil na společném 3.-4. místě. Celý příspěvek

Tak tedy konečně…

Ve čtvrtek 8. 9. jsem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy úspěšně obhájil bakalářskou práci s názvem „Pevnost Josefov a soudobé snahy o její záchranu a rekonstrukci“ a završil jsem tak Státní závěrečnou bakalářskou zkoušku. V dlouhodobém kvalitativním výzkumu v Josefově a Terezíně budu dále pokračovat. Ve studiu pokračuji na stejné fakultě na magisterském oboru Historická sociologie, kde se budu chtít zaměřovat na roli raně novověkého dělostřeleckého opevnění v procesu vojenské revoluce (Roberts, Parker ad.) v rámci procesu utváření absolutistického státu. Celý příspěvek